Modern family

Siore Veroniche, su la setantine, e leve dispès de piruchiere, di li e vignive fûr mo bionde, mo more, mo riçote. È steve rinzovenint. Une dì, in plen gustâ, e cjapà la peraule. Cun sante calme e molâ fûr che e sarès lade a vivi cul morosut de sô zoventût, za che al jere restât vedul e ogni volte che le viodeve i diseve di volei un ben da la anime.

– Ah benon – aI disè il marît – inalore jo o cumbinarai cu la badante par che e vignedi a stâ ca cun mangjâ e sotet, e che cul timp e podedi puartâsi chenti la fie plui piçule di jê, tant bisugnose di sô mari. La cjamarute di passaç e larès ben pe nine.
Il rest de taulade al scoltave cun interès e cun brame di cjapâ la peraule. Il pari, intune polse di riflession, i de la pussibilitât ae fie plui grande di fâlu e jê, a dilunc, e fevelà des sôs dibisugnis. Cubiade cuntun zovin che al viveve cun lôr, purtrop il rapuart si leve smamint. Al zovin si lu viodeve pinsirôs, tra une pironade di pastesute e une bevude al pensà: – mi tocjarà cjatâ un altri nît, intant o larai a cjase di mame che si sint tant bessole, puarine.

Un fi, oltri la cuarantine, daspò di parâ jù une tace di buride, si sbrocà disint: – ben, vêmi ca, cumò mi tocje a mi. Si visaiso di chel gno amì, chel contadinot dai magredis, che al à un toc di braide tacade ae nestre? Al è restât bessôl, mi ufrì di lâ a vivi e a vore cun lui, il vit e l’alogjo a son sigurâts, jo bielzà i disei di sì, lunis cu ven mi trasferìs.

Sô mari no dave credit, si le sintì trabascjâ: – in buine ore che tu tu metessis il cjâf a puest. Salacor cuant che i tocjarà… ti lasse chel toc di braide tacade ae nestre.

Il codarûl, fi de vecjaie, viodint la plee de partide, al cjapà la bale al sbalç, i siei vincj agns a fevelarin: – Alore, za che gno fradi al va vie, jo mi cjapi la cjamare dute par me, cussì ogni tant o podarai invidâ la mê fantate a viodi la television.

– Poben – e varès dit une none di altris timps, – lis fameis di vuê… a son cussì!

di Galliano di Buenos Aires
#1004

1 coments On Modern family

  • Ehh purtrop, certis famees di vuê a àn che misure, cun cheste conte Galiano ji à fat une gjachete cussi ben metude che di miôr no si po vê. Lussian

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît