Nol covente cjalâ il laip, bisugne cjalâ il purcit

E nie, Mariute e veve propite pierdût il cjâf.
Ma âstu viodût ce machine? Âstu viodût ce muscui? E trop ben che al stâ cun chê maiute, che i fâs risaltâ dut, e po… e po al è ancje simpatic! E al à parfin l’i-phon gnûf di pache! Ma sint po, cheste maiute ca ise masse scolaçade? Ma po, dîstu che ai dîsi di sì za usgnot? Ma spiete, âstu viodût che i sie a àn parfin la cjase al mâr cu la pissine? E chê barbe li, cussì curade. Ma sâstu che mi à dit che al va dal barbîr ogni matine! Ma alore, sint mo… ma dîstu che ai di fâ fente di paiâ jo la cene o lassâ che la pai lui? Ma nol è che dopo al pense mâl? Ossignôr, ce cjastrone! Ma io o vuei che al pensi mâl! Ma dîspo, Virgjinie? Mi mi scoltistu?
Virgjinie sì, le steve scoltant.
E pensave che Mariute, dopodut, no jere nancje une triste frute, anzit. Forsit al jere propit chest il sô plui grant difiet: chel di jessi masse buine, di cjamâsi sù i problemis di ducj fûr che i siei e lâ a finîle simpri tai braçs di chei come Nesto. Un di chei cul golet de Polo simpri adalt e in palestre ogni sere, prime dal aperitîf in centri. Lu vevi cognossût ancje jê, dopodut, chest Nesto, ma plui Mariute i cjatave cualitâts – che e viodeve dome jê – plui a Virgjinie i someave un cocâl.  A veve provât a proponiji, cussì in amicizie, di lâ a viodi la mostre di Ligabue o a sintî un reading su Cappello, ma chel altri i veve rispuindût che nol varès mai pensât che il prin – musicist plui valent dal secul passât – al pituràs ancje cuadris, compagn che il secont – alenadôr par lui scjars e sorestimât – al scrivès poesiis.
Virgjinie e veve sossôlât.
Sì ve, che ti stoi scoltant, e veve rispuindût sustade a la amie. La maiute e va benissim, e veve zontât. Tant no ti dure masse intor!

di Rafaêl Serafin
#954

4 coments On Nol covente cjalâ il laip, bisugne cjalâ il purcit

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît