L’ordenadôr

O cjali l’ordenadôr. No si volin tant ben, jo e lui. Mi è simpri plasût scrivi, però cu la pene: lei, corezi, spietâ, ma il timp al vâ indevant e al tocje rindisi a lis novitâts.
Chest ordenadôr al veve tacât a fâ part dal nestri tran-tran, cuant che lu veve comprât il miò puar om, che a lui i jerin simpri plasudis lis novitâts di chel gjenar. Dopo ch’al è vignût a mancjâ al è stât fer un grum di timp. In dì di vuê al somee ch’a tocji comunicâ par vie telematiche e mi à tocjât rindimi e scomençâ a doprâlu.
Sentade devant di chel caselot ch’al è une television, cul jutori di Michelut, miò nevôt, i ai tacât a cjapâ une sudade davour chê altre, cence movimi. Cuant che i rivavi a scrivi cualchi rie, sepi Diu parcè, al sparive dut: lis batudis chi fracavi, no jerin chês chi vevi fracât; cuant che i rivavi a meti dongje une pagjinute, il sfuei si colorave di celest e al sparive sù dut.
Miò nevôt al spesseave a dîmi: «Gnagne, tu âs fracât chel che nol lave, il computer nol sbalie mai, tenti amens!»
Sì, o pensavi, l’ordenadôr nol sbalie, al è mascjo, si pues dome imagjinâ.
Soi lade indevant a sburtadis, a scrivi, a parâ jù, a bruntulâ… Une dì che dute contente i vevi rivât a scrivi cualchi pagjinute in pì cence inçopedami e, contentone di ce che o jeri rivade a fâ, bot e sclop… cence colôrs lis pagjinis! Come tun magheç a son deventadis BLANCJIS. Mi è montade une fote di chês, cun dute la fote chi vevi intor i ai molât un pugn sul cjâf dal caselot, lui si è distudât a colp!
«Ti stâ dome che ben!» i ài zontât.

ordenadôr

La fote dopo un pâr di dîs si è distudade: e jere ore di fâ la pâs cul ordenatôr. Mi soi sentade dongje e cun rispiet i ai fracât il boton just, ma lui nuie, no si è impiât. Ce brut mostro, i ai pensât, sì ch’i vevi molât un pugn, ma ognun il so, lu veve meretât! Po al è rivât miò nevôt, chel benedet al à tramaiât un pôc intor e dopo: «Gnagne po se âtu fat a chel computer?» 
«Se ûtu frut a è lade cussì e cussì e cussì…»
«Po ben, se la robe a è lade, come ch’a è lade, cumò tu viodarâs se ch’a ven a costâti»
E jo: «Po ben, sâtu se chi ti rispuint? Che une sodisfazion no è mai pajade avonde!»
Cumò o ai un ordenadôr portatil, mi tocje rabiâmi e vonde, no savarès dulà molâ un pugn… m’al à fat cjoli miò nevôt.

CovidCurte day 20 – Conte nr. 7
#967

2 comments On L’ordenadôr

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît