Gnotolade

E ancjemò nol torne, nol rive! Ce ore ise, ce ore saraie? Al mi veve dit che al tornave a… undis, mi vevial dit a undis? O ben no mi vevial dit nuie? Cui visâsi! E cumò e je scuasi… e sarà scuasi miezegnot, e nol è tornât! No, no vuei cjalâ l’orloi, no, no vuei, o sai ce ore che e je ancje cence viodi. E a son plui di undis, dal sigûr, e al mi veve dit… Jerie nossere che al mi veve dit… no mi visi plui, be’, si capìs che di sabide di sere un om… ma alore parcè aial di dîmi che al torne a undis e dopo… ma no, no mi à dit nuie di ce ore che al tornave, che al ves dit, femine o voi a fâ la partide, a bevi un tai e po o torni… no! Nuie! Mostro di un om! Jo culì a spietâlu e lui… Cumò sigûr che e je miezegnot, cumò o cjali l’orloi, eh! No vevio dit jo! Miezegnot e cinc. Bon o voi a durmî, ce aio di fâ a stâ sù? Cumò al torne, nol starà mighe fûr plui di mieze gnot! E po… nol sierial a une, coso là, Filip? A une, sì, al siere a une! E alore, aromai ancjemò une mieze ore e po al rive, no covente che o vadi a durmî! Saraie une, cumò? Scuasi. Cumò al rive, sigûr. Bon, il timp di inviâsi, magari al è cun cualchì amì, ancjemò une cjacare, ce maniere al disie coso là, Bepi? No lassâsi come cjans!
Oh ben po! A son dôs passadis, durmît nuie! Ce osteât di un om! Lassâmi culì, di bessole, nol è nuie par chel, al è che nol torne! E al mi veve dit… no, nol mi veve dit nuie, mi confondi jo, ma cumò o scomenci ancje a vê fastidi, che no i vedi sucedût alc, a son trê passadis, dibant che o vadi intal jet, mi vegnin sù dome pinsîrs, can dal cjan dal gjat e de cisse di un om! Nol pense a la sô femine che e je plene di fastidi, ouh! Ouh! A son cuatri, al scomence a cricâ dì, o viôt un tichinin di lusôr jenfri lis sfresis… sigûr che al à vût alc, cumò o ai pôre, nol è mai stât fûr cussì tant, cence visâ, ce aial di vê vût, aio di clamâ i carabinîrs? Al sarà lât fûr strade cu la machine, al varà sbatût… aio di lâ a cirîlu, ah madone sante, dulà aio di lâ, ce aio di fâ, cirîlu dulà?
Ce rumôr isal chest? A son scuasi cinc, cuatri e mieze, vie. Ce rumôr isal? Come di… come di… no, nol pues sei… ma sì! Come di pas su la glerie, sul glereìn… chel glereìn che o vin intal bearç… che al sedi… che al sedi lui? No, no, no stâ fâti ilusions, ma sì, al è lui, ah madonute graciis, graciis, se al cjamine franc, nol à nuie di mâl, al sta ben, oh graciis, madonute e ducj i sants…
Oh! Ma cumò lis sint, eh! Cumò i dîs cuatri di chês justis, i lis poi su la muse, di brut, can de tô piel! Cussì si tratie la tô femine?! Lassâle dute la gnot cul cûr in man, di bessole e cence savê ce che ti veve sucedût?! Sono oris?! No viodistu!? No ai durmide une lûs, jo, no ai durmide une lûs!!!

– Parcè, tu, ce crodistu, tu, no tu crodarâs mighe che jo o vedi durmît, jo?

Di Laurin Zuan Nardin

2 coments On Gnotolade

  • Almancul Pulimie no veve chei pinsîrs, cuant che il sio om Poldo il sabide di sere al lave a ongi lis gjunturis suiadis durant le setemane sul lavôr inte ostarie di Cleto, no trop lontane di cjase ,lu sintive cjantâ cun alte vôs, e daûr lis cjançons dopradis e saveve lis tacis bevudis, fintremai faseve le sierade cun “Mamma” compagnantlu tal viac di torne indula che Pulimie e podeve cjapa sium, unic pinsîr prepara sot il jet l’ urinâl grant . Lussian

  • E rive la sere… e un om magari al va fûr, te osterie… e… e nie. Cuant al tornial? Viodêt voaltris cun cheste gnovissime conte dal nestri Laurin, cemût che e va a finîle!

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît