Reclam

No sai se la mê storie e je tacâde par câs o biel volint; di sigûr al è stât un plasê.
A ogni mût, cumò, no mi puedin fâ fûr cul bon servît di dome la cjamese che o ài sù.
Dopo dut o soi rivât a jentrâ batint sul timp une schirie di concorints.
Risultât: cjapât in provis par dîs setemanis.
E une volte dentri, migo finît veh: controi di nivel, analisis di setôr e vie dilunc, ma o ài superât ogni tip di prove.
In cambi di mangjâ e durmî, o ài sopuartât di dut, ancje nausis e mans forestis a palpâmi i zibidei.
Dome al scjadê dal mandât, il gno ritmi cardiac si è normalizât: assunt!
Cun ogni vene e ogni respîr o ài mostrât la mê ricognossince; un colput di ponte chì, un colput di tac là, ogni rimpin al jere bon par mostrâ la mê sodisfazion.
Par fâmi i vues, o ài sopuartât altris controi, fats cu la gracie risiervade ai ospits di rivuart, dacuardi, dut câs simpri disgnervants, ma dut al è lât secont parametris standart.
Cun dut a chel, intai ultins timps o ài percepît ator di me segns di tension, convuls che mi fasevin sentî la aghe tai polmons e mi pareve di scjafoiâmi moment par moment, tant mi vignive a mancjâ il spazi vitâl.
Pur daspant dentri chei umôrs un tic stiçôs, no ài dit cic, no mi soi mai lamentât di nuie, ni di chê altre bande nissun in muse al à vût ce protestâ tai miei confronts.
Duncje, passadis ben trente setemanis di perfete simbiosi, cuarante contant ancje lis primis dîs, mi rive dal dut injustificât chest perentori avîs di fin rapuart; propit cumò che o scomençâvi a jessi cualchidun.
A son beromai dîs oris che o scombat cuintri fuartis sburtadis di espulsion; no sai plui ce dî o fâ par vê une sprolungje di fidance. O ài provât ancje a fâ resistence, ma dut dibant, no sintin bot: mi parin fûr e vonde.

… Orpo, ce lusôr e ce frêt ca vie: dulà soio lât a finîle?… E ce mi stano fasint?… Po, ancje patafâmi su la schene?! Eh no, sioruts, chel che al è masse al è masse. No pues plui tasê, bisugne che mi fâsi sintî: uee… uee… uee…
– Complimenti signora, è un bel maschietto!

di Maghe Olstrele

#828

3 comments On Reclam

  • E vie! indenant cu lis contis dai Contis dal Conte Curte day! Achì une conte super spassose, che il nestri atôr de Ostarie al à rindût memorabile cuntune vaiude galatice che ducj si visin! Nus al à regale la nestre Maghe Oltrele, che nus conte di cemût che pûr fasint une vore di resistence, cualchi volte, di cierts puest ti butin fûr distes.

  • Frut, frut, no podevistu sta dentri, tu provarâs cumò, pinsîrs e problemis a sidiâti di dì e di gnot, no jerial nissun rimpin dentri di tigniti dûr, e stâ trancuil in chel luc par almancul une otantine di agns. Simpatiche conte di olstrele ancje pe fantasiose sielte indula che si davuelç. Lussian

  • Pingback: Contecurte Day… after | Contecurte ()

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît