L’agâr de Lyon e il disc volant

L’agâr de Lyon: cussì jal à vevin batiàde la fantate che, ogni Istât, a vignive in feriis cui siei, emigrâts in France dopo dal teremòt. In veretât si clamave Lucille, ma e veve un cûl cussì biel, cuntun agâr cussì precîs, che chel sorenòn a nus jere saltât fûr di bocje di bessôl. Ben s’intint che ducj nô, canais dal paîs, i fasevin i bulos par fâsi viodi di jê e jo, no sai cemût, i vevi rivât adore a vanzâle su chei altris. L’agâr de Lyon, ven a stâi Lucille, une dì mi veve cjapât par man fintremai cjase sô.
“Plui cûl che sintimènt.” Al veve dite gno pâri cuant che i vevi contâdi il fat.
“Propit cûl!” I vevi risupindût, ben savint che a no jere ce che lui al voleve dî.
Un misdì dal mês di lùi, che i jeri ancjemò a durmî reduce da gnotolade da sere prime, mê mari mi de la jevarine pocantmi cul mani da scove.
“A je stade chê fantate franciôse. Mi pâr di vê capît che a ti spiete al bar Centrâl. Viôt di viodi, canai, eh. No sta fâ brutis figuris.”
Mi svei cuntun incin dentri dal cjâf, par colpe di dutis lis biris da sere prime e i rodoli fûr da cjamare, mi viest e mi strissîni fin tal Centrâl. L’agâr de Lyon e je sentade e mi cjale, ma jo i soi ancjemò masse cjoc par rivâ a dî alc. I viôt fusc e jai lis orelis stropadis. L’agâr de Lyon, Lucille insome, a no fevele furlan nancje par sbalio e jo, nancje par sbalio, i mastii il francês.
Veux-tu venir chez moi?(1)” A mi dîs.
“Tu ce?” I rispuint striçant i voi.
J’ai fait dix vol-au-vent( 2)”
“Tu âs un disc volant?”
“Oui!” A mi rispuint crodint che o ves capît.
“E dulà esal?”
L’agâr-Lucille a mi cjape pa man e mi mene a cjase sô. In cusine, mi cjâli ator.
“E il disc volant?” I domandi.
En four(3).” A mi rispuint dal bagn.
“Di fûr? Puedio viodilu?”
“Oui, oui!” A mi dîs e cussì i torni in tal curtîl. Mi cjâli ator e ta rimesse i smîcj une grandissime casse di lèn pojade a sotèt. Velu lì, i pensi. Mi svissini planc planc e i cîr di cucâ dentri, ma la casse a je sigjilade. Alore i provi a sburtâle e a pocâle, ma chê a no cêt. Stiçât, i cjâpi un martiel dal grum di imprescj e i tachi a gjavâ i clauts ma, rivât tal ultim, la parêt di len a si stache e mi cole intor e jo i voi jù come un caco madûr. Mi svêi che i soi distirât sul divano. Dongje di me, un om cu la barbe ch’al mi cjale e al scjasse il cjâf. Daûr, mê mari e gno pari.
“Si puedial savê ce ch’a ti è saltât tal cjâf di sbalâ il gno tratorùt apene comprât?” Al mi dîs. E jo, ancjemò instupidît das biris e da bote, i rispuint ce che al mi ven dal cûr.
“L’agâr de Lyon a mi à dite che i vês un disc volant.”
“Ce centrino la stazion dai trens di Parigj e i disc volants cumò! A puest!” Al dîs gno pari mentintsi lis mans tai cjavei.
Di chê volte, Lucille cul so biel agâr, no mi à plui fevelât e si è metude cul gno amì Luigjino e cumò a morosin par letare. E jo i stoi ancjemò spietant di viodi il so disc volant.

di Renzo Brollo
#795

(1) Vuelistu vegnî a cjase mê?
(2) I ai fate dîs vol-au-vent
(1) In tal fôr

6 coments On L’agâr de Lyon e il disc volant

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît