Meni Balote

«Gjoele, Gjoele» al clamâ cun vôs malcierte Meni a la massarie dal predi, «dulà isal il plevan?» 
«Ce âstu di fâ dal plevan”, i rispuindè la femine cun malegracie. 
«O varès di domandai s’al à mandât indenant la domande di beatificazion ch’a i ai fevelât», i disè Meni che al steve in pîts cun fature su lis gjambis clopadicis. 
Al veve bielzà bevuçât un par di tais par gulizion, nuie di straordenari par un che di zovin al butave jù un caratel e al faseve ancjemò “il cuatri” cu li gjambis cence scomponisi. Biei timps chei là vie, e invezit cumò i bastavin doi tais par lâ fûr di batecul e scomençâ a scampanotâ.
«Ce fufigne saressie cheste ca, che jo no sai nuie» 
«Son robis jenfri me e il plevan ….»
«Po ben, se jo a no ai di savê nuie, valu a cirî tu» i disè ofindude Gjoele.
«Bon, s’a tu la cjapis cussì, ti disarai che o ai domandât in confession al plevan se la Glesie a pues fâ sant un om di vîf».
«E cui saressial chest sant om».
«Al è un ch’al fâs miracui cul vin, parcè che a lu bêf neri e lu pisse blanc».
«Brut schifôs, sono robis di domandai a un predi chestis ca!»
«E a cui varessio di domandai se no a lui, brute strie, ti cjalistu mai tal spieli a buinore».
«Cjochele ch’a no tu sês altri, va dilunc a cjase s’a tu rivis a stâ in pîts.»
«Sâstu ce ch’a ti dîs: a mi la cjoche doman mi passe, ma tu a tu romparâs spielis par dute la vite, brute come ch’a tu sês».
di Bepi Zefon

4 coments On Meni Balote

 • Bepi, graciis. Cu la tô conte o ai scuviert che o pues deventâ Sant. O bêf neri e o pissi blanc ancje jo. Biel È. Cumò o soi diret a cjase di Lussian. Aes cinc e mieze al rive ancje ancje Jacus cui biscots. Lussian al è dut il dopo di misdì che al imbutilie, sperin che lu vedi bon. Al veve di vignî ancje Rafaele, ma al à scugnût tratignîsi te scuele.al sarà pâr une altre volte, magari cuant che tu sês ancje tu.
  Nello Malisano

 • Si daiso cont che in Friûl a mancjaressin glesiis par meti ducj i Sants che a varès?
  Lussian, Jacuss, Nello, buine bevude

 • Nelo, Lussian, Pauli, no savis ce plasè ch'a mi à fât sintius par telefonin. O ai sintût un grum di ligrie te vuestre vôs, che sclete di amis ch'a si cjatin a tabaiâ ator di une taule cuntun tai, no dome un, e alc altri di cerçâ. Tabaiâ di contis e di contecurte, di chel Salvadeat ch'a nol stâ mai fer, di chês robis ch'a son stadis a ch'a no tornin plui, ma che noaltris o vin vivût.. Pe nostalgjie di no jessi cun voaltris o ai scugnût scjampâ in cusine e bevi un tai di barbera di bessôl (no vevi plui cabernet). Un mandi di cûr .. Bepi
  p.s. soi sigûr che Galliano la pense come me..

 • Si Bepi, le pensi come te, mi varès tant plasût partecipâ. I biscots sarano stâts i savoiarts de Delser di Martignà? Cuissà trops che al à puartât Jacuss, de cuantitât di chescj a dipendin lis tacis che a varan bevût.
  Cin cin, prosit, salve

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît