Un pinsîr pai regâi di Nadâl

Velu ca “il telefonin ch’a nol fâs nuie”: in Americhe dal Nord a àn metût in vendite il telefonin ch’a nol fâs nuie, ma propri nuie. Nol telefone, nol navighe in internet, e nol fâs nancje fotografiis, e al servìs dome a cirî di disintosseâ chei ch’a no puedin fâ di mancul di doprâlu nancje tal bagn. Al coste dome 10 dolars, ma par i patîts dal “selfie” al è in vendite un model cul spieli tal daûr ch’al coste 15 dolars. S’a no mi crodiis, cjalait il link chi sot. Vêso cualchi malât di smartphone in famee? A nol è ni il mâl russin, ni l’afte epizootiche, ma al pues fâ une vore piês. E alore ce spietaiso, e je propri une ocasion di no pierdi sot Nadâl.

 

di Bepi Zefon
#515
 

6 comments On Un pinsîr pai regâi di Nadâl

Leave a Reply to Anonimo Cancel Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît