Un pinsîr pai regâi di Nadâl

Velu ca “il telefonin ch’a nol fâs nuie”: in Americhe dal Nord a àn metût in vendite il telefonin ch’a nol fâs nuie, ma propri nuie. Nol telefone, nol navighe in internet, e nol fâs nancje fotografiis, e al servìs dome a cirî di disintosseâ chei ch’a no puedin fâ di mancul di doprâlu nancje tal bagn. Al coste dome 10 dolars, ma par i patîts dal “selfie” al è in vendite un model cul spieli tal daûr ch’al coste 15 dolars. S’a no mi crodiis, cjalait il link chi sot. Vêso cualchi malât di smartphone in famee? A nol è ni il mâl russin, ni l’afte epizootiche, ma al pues fâ une vore piês. E alore ce spietaiso, e je propri une ocasion di no pierdi sot Nadâl.

 

di Bepi Zefon
#515
 

6 comments On Un pinsîr pai regâi di Nadâl

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît