Te vuate

Mi à dit: “Ven cun me”, ma jo no le ai intindude.
E jere di un altri paîs, e in chê lûs celeste des buinoris dal Unvier mi cjalave cun muse di ridi, ma jo no capivi. Mi sponzeve cun voi di glaç, ma cun trê peraulis mi à sbuentât il cûr. Mi à cjapât par man e o ai sintût la vôs di mê mari, e de mari di mê mari, che mi disevin di tignî iniment alc, ma chel pinsîr al è sparît cumò daûr. No si rive a voltâ la muse se si à denant une femine cussì, ma sono altris cussì? Sì, si lis sint a riduçâ, a son in cercli ator di me. Cu la fuarce che mi restave, o ai cirût di fâi sintî che ancje jo o volevi lâ cun jê e no dome fâmi puartâ indenant, ma no si viodevin mans dongje de mê. Si viodeve dome il disen fat des ombrenis dai ramaçs di un olnâr. Intant il fûc che fin cumò o vevi dentri, si à distudât intun frêt mai sintût.
Cemût jerio rivât ta chel puest? No mal visi, o vevi di domandâial a jê, ma in chel no mi sintivi plui i pîts, o vevi frêt. Vonde, o ai di voltâmi e lâ vie, ma dut al jere flusc e la bocje le vevi plene di aghe. Masse tart, o stoi inneant! E vie jo! …o no?
E jê? Dulà ise? No le viôt plui a cjaminâ, ma me sintivi dut intor, che mi strenzeve a dolç. Mans e pîts no jerin plui, ni i siei, ni i miei. Mi sint alc altri, o soi colât te vuate, come un pes. Di vuê, o soi un pes.
di Michele Vuardianut Calligaris

3 coments On Te vuate

  • Una vora biel, fra Ovidio e Kafka. La Spitze (pont pi alt par todesc) al saress tal furlan banda Gurizza, che l'è una vorona plui dolz!
    Ogni ben!
    Ferruccio Tassin

  • In cualitât di Ostîr o cjapi la ocasion di dâ il benvignût a un gnûf Contecurtâr! Mandi Michêl!
    O ai une vore gust di vê une vôs gnove, zovine, e cun di plui… se il bundì si viôt dal so cricâ… disarès che o sin partis une vore ben. 🙂

  • Par prin, benvignût a Conteurte. Biele la conte. Tes tôs riis tu confermis cun bielece il misteri di chê anime che us impie il cûr e tantis voltis ancje la cjâr. Um misteri che nissun om podarà mai capî. Forsit par chest lu, la cirin…… cence padin

Lasse une rispueste a gelo Cancele rispueste

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît