Lâ a bisate

Poiât sul banc de ostarie e cu la tace in man, Albin Pagnût si volte e al tache, “no vino di lâ a bisate?”
I amîs di tantis venturis no si tirin daûr e cussì a si organizin pe sabide di sere.
Pieri l’ostîr al met une damigjanute di Merlot, Aldo dal For une sporte di pan, Pierut di Ache, che al tire sù il purcit, al puarte doi salams, Bepo il Casaro doi tocs di formadi, un plui grues di fresc e un plui piçul di stagjonât.
Toni Bedech, che si svante simpri che la sô femine e met vie di dut tai veris, al puarte un vâs di verdure sot asêt e un di foncs sot vueli.
E mancjin dome i viers. “i vòi jo, là di Vigji il Puestin” al fâs Albin. I viers di Vigji a son innomenâts in dut il paîs. A son cussì vivarôs chi si no tu stâs atent a ti muardin.
Cun chescj viers Vigji al faseve stragjo ta la roie e i pescjadôrs dal paîs a lu odeavin.
Cuant che al è muart Vigji, i pescjadôrs a àn fat la colete par fâ sunà lis cjampanis a manete, tante e jere la contentece. Il plevan nol voleve, ma la pecunje no puce, come ca disevin i nestris vons, e al à lassât fâ.
Nol mancje nuie e te sabide sot sere Albin al fâs il zîr cu la camionete, a cjapâ sù la trupe.
Cualchidun in gabine e chei altris sul casson, tignintsi ben dûr parcè che par rivà ta la roie la strade e je plene di busis e si podarès colâ jù. Pieri l’ostîr al ten la damigjanute di 12 litros tal braç, come se al fos stât un frutin, e al pense che tornant indaûr di sigûr a pesarà ne vore di mancul.
Rivâts dongje la roie, si prepare il “campo”. Albin al va a meti jù i cuardins cui ams cjamâts di viers. Bisugne dîsi ca si varès di pescjâ cun trê cjanis par om, ma di gnot al è dificil che il guardiapesca al vadi ator pes rois, e cussì al è naturâl profitâ.
Cuant che al torne Albin al cjate lis gramulis bielzà in vore e si bute ancje lui in fraie.
Tal fratimp al ven scûr e cualchidun al pie un fûc, cussì si pare vie l’umit e e aumente la ligrie.
Al è di dîsi che cul bacan ca si fâs a le dificil cjapà bisate, però la scuse e je buine par fâ baldorie.
Ogni tant cualchidun al va a controlâ, ma bisate nuie.
Tor miezegnot e son ducj madûrs e passûts e a chel pont si alce Pierut di Ache e al fâs “Cumò i voi jo a viodi” e si slontane, cu la pile.
Sarà stât il momo o la lûs da la pile flape, ormai ju di batarie, e forsit si inçopede tai baràs, ven a stai ca si sint un gran scjas ta la aghe.
I amîs e saltin sù “Le colât Pierut ta la roie!” e vie a cirî di tirâlu fûr.
Mo ridint e mo porconant, par vie che Pierut al passave il cuintâl, a rivin a tirâlu a sut.
No si pues lassâlu strafont, che al podarès cjapâsi une malore e cussì lu sburtin sul casson e si va a menâlu a cjase.
Lu lassin tal curtîl e po si la mochin, a la svelte par no sintîlis ancje lôr da sô femine, che e je di lenghe sclete.
E fasin sôl in timp a sintì Gjiovane a zigâ “Brut cjocat, ce âstu cumbinât? …”
di Pauli Jacuss

3 coments On Lâ a bisate

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît