I spirts

“Al à i spirts!” si diseve di un frut un fregul malcuiet.
E, se nol jere vonde, “Al à i spirts abolics!” si diseve.
Al jere un mont cu lis orelis spiçadis tal captâ il segnâl dai spirts sparniçâts tal aiar, dì e gnot. E massime di gnot.
Ai frututs in spiete di cjapâ il sium stant sot la plete intal scûr des cjamaris, la mame ur contave la storie di Picjestran che talpant al ven sù pes scjalis e al murmuie “Picje picje stran, soi sul prin scjalin” e vie indenant fintremai insom de scjale, che bisugnave alore sei durmidîts, par no fâsi puartâ vie di Picjestran.
Sul mûr blanc di une cjamare te cjase di Toni Cativel, cualchidun al veve scrit in grant cul pinel neri “O sentito un grande ciocone nella camera” che, a chês oris di gnot, al podeve nome jessi stât il diaul o cualchi muart finît malamentri par mans dal diaul, che Diu nus vuardi, o magari, cui sa, ancje cualchidun de parintât vignût a domandâ jutori pes animis purgantis mediant cetancj rosaris di almancul cuindis stanziis.
Vigji Gardenâl, om scaltri e aviodût tes robis, persone di famee, di companie, ancje di religjon, parcè di no, ma cul pinsîr, prime di dut, di cualchi bon afâr, al veve vendût a Sclaunic e comprât, di sot Cjasteons di Strade, une grande vile dai siôrs Mangjili cuntune tignude straordenarie di tiere buine e bosc su la Çavatine fin a Paradîs.
Ma il marchês Mangjili, e contave la buine int, al jere muart in odôr di inicuitât, che lu veve par fuarce puartât vie il diaul, e alore Vigje Gardenâl e à començât, la gnot, a sintî zinzinâ i veris de sô vile.
Femine fuarte e fruçade di lavôr, Vigje e jere vignude a marît in cjase Gardenâl de Sclavanie dulà che, in cont di spirts, a ’nt savevin une plui dal diaul e cumò jê ju sintive zinzinâ sul cjast. E ur à tant dit aes frutis, che alore ju sintivin zinzinâ ancje lôr, “chescj spirts da l’ostrighe” dissal Vigji, che al à spesseât a fâ viodi i sieraments di un marangon, ma la femine e lis frutis ju sintivin zinzinâ distès.
Alore Vigji, di vuê in doman, al à vendût la vile cun dute la tignude su la Çavatine e comprât di lâ a stâ a Gnespolêt, che lui nol sintive veris e nol crodeve ai spirts, ma ben la femine, che i tontonave tal jet, le sintive par fuarce e almancul a Gnespolêt Vigje e durmive e al rivave alore a sierâ un voli ancje lui.
Di Gnespolêt, dopo, Vigji Gardenâl al à cjolte la vile de canoniche vecje a Sante Marie di Sclaunic, paîs nomenât pes striis.

“Sante Marie, ogni cjase une strie” e jere la innomine. Ma di pôre che i disessin strie ancje a jê, Vigje e bateve cumò che a jerin dutis fotis e nainis de int plene di bon timp.

di Ivano Urli
#219

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît