ce vites …

Paula Modersohn-Becker: Mari e fi, 1905

 

sfumadure
il sacrifici di animâi in profierte a Diu al jere clamât olocaust: che in grêc al significhe robe brusade dal dut, come stabilît des leçs religjoses. Vuê e ven spes doprade in riferiment ai massacris tai cjamps di concentrament de seconde vuere. Ma al è un brut erôr, pardabon (ufierte a Diu?). Chê juste e je gjenocidi. Il concet di olocaust si adate invezit par ben al cantin in leture.
jentrade
Fîs di Diu, spanîts par un pôc, fîs dal Om cjapâts sù par nuie. Sumission al precet in chê volte e imponeve che l’unic confuart dai biâts al ves une trate obleade, complete e feconde: se di no, par lôr trasgressôrs, si saressin daviertes les puartes su eterni torment. Eros: il verp, ai ruspis proibît.
Bisugnave proferî fîs gnûfs al Altissim, braçs di scree a le Braide e cjar frescje al Nemì. Simpri in sacri di norme che al jentre il plui intim, in non di un Signôr, evocât in cjastì di ogni piçule magle: a stazâ dispietât ognidun in mancjance. Cence dûl o pietât. Le pôre cussì e à jemplât l’univiers.
E tu puare mari obleade al dovê, par che restin bonades le voes di chei altris (sint les tôs valutades simpri dome pecjât): di bessole tu puartis in tai mês il fagot, a fâ cont par lôr intai agns a vignî, za savint che ben poçs viodaran le durade, crevâts intal curt di dîs in vidriç. Tant e tant il coragjo ti sburte les ores.
Di stes le tô pietas ju ilumine ducj. Ju ame in scuindon, ju strenç in dolçôr, smenteant lunc il dî ogni stent e fadie. Tu mari puare, fachine de vite che une sorte cjanine e compense cun muart: ogni dì, in cidin, tu ripiis el to puest. In cidin tu subissis. In cidin tu sopuartis. E mute tu assistis al massacri presint dai tiei gnûfs inocents.
Storiute
Su mil fruts nassûts vîfs an murive tresinte, in chê volte. A cause des infezions, de debilitazion incjarnade, di umit e frêt tes cjases malsanes. Ma si rassegnin parcè “chel che al è disponût in cîl, al cunvigne che al sei.”  Cuant che si dîs providence.
Tes veis dal invier si contin, in passade, les peraules di chê mari cjariade di fîs plens di fan: sintin les cjampanutes (chês piçules, che sunin le disparide dai fruts), si è sbrocade disint « li almancul el Signôr al à proviodût. Invezit culì nol proviôt mai ».
E nassin vecjos e patîts, pelosuts o cul mâl zâl. Bisugne batiâju di buride, parcè che cence, murint, e finiressin tal Limbo. Chei batiâts inte brute stagjon e dan une biele man a incressi le tabele, ma in compens e svolin drets in paradîs. Po se dopo le mari e vai, al è simpri cualchidun pront a dîsi « fâsint un altri, no! tu âs pûr inmò le fabriche vierte ».
E son strents in fasses, cun fûr nome il cjavut: cussì e vegnin sù drets! E le mari e pues dî « lu ai cjatât cemût che lu vevi metût jù ». Tal fratimp nol è che fos stade a fâ l’happy hour.
Ma e fâs di dut par vuardiâ les sôs creatures: in cjaristie di medisines, ur cûs su le maiute un biel cûr di stofe, cun dentri un tocut di cjandele (de Madone Cereole) un ramut di ulîf (de Domenie Ulive) e un got di aghe sante (benedide prin de Pifanie).
Le sanitât uficiâl si disinteresse de gravidance e dal part, delegâts a les comaris. Le glesie e à juste vietât ai miedis mascjos di assisti le parturient o le latoane, parcè che e je une ativitât impure, jessint impûr el cuarp de femine. Une volte i taliban ju vevin culì.
Dome el predi, tal câs, al pues lâ a dâ il vueli sant. Ce boncûr.
Le nassite istès e da dongje intal paîs motîf di ligrie, anunziât ancjemò des cjampanes: cuntun sun diviers. Cjampanutes di Sant Lenart / sunait di fieste e sunait fuart / che i vuestris glons a mil a mil / si spandin vie pal alt dal cîl.
Cuant che le gnot si spant intai cjamps par lâ a scrufuiâsi sui cops, les ultimes bores tal camin si ingrisissin in cinise. Inmò une cjalade al ultin de cove, compagnant chês sossedades cuntun cisic in seren:  « e ven chê di Peonis / cuntun pâr di dalminonis / cuntun pâr di çuculuts / par indurmidî chei fruts … a glorie di Diu, ancje par vuê ! … e voaltris grancj vêso dite le orazion? sù cun me … Paternoster … » – Paternoster, quit squit / e son trê dîs ch’a no lu ai dit / e se mê mari no mi da pan / no lu dîs nancje doman / cjo mo’ – cussì tu imparis.
Amedeo Giacomini (1939-2006), scritôr e poete di Varmo, premi Risit d’aur 1988, al à butât jù un preiere che tache cuntune invocazion: Signôr, ch’i tu nus âs fas nassi par câs / no volûs, che la fan, pai fîs, no si la vûl …
par finî cuntun invit: torne cajù tra nô, Signôr / torne: / tu sês perdonât
di el fari
#223

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît