Cui sêstu?

Lise o Carmen?
Al è cualchidun che mi ten la man. Cualchidune.
O soi dismot.
No vuei dismovimi.
O ai mâl.
No vuei cjalâ.
Une gusele inta man drete, une canule drenti intal nâs, cuissà ce altri!
No vuei il mâl, no vuei vê mâl.
Il mâl al è li, pront a saltâmi adues. Baste che o vierzi i voi. No vuei. Mior tignîmi il mâl di prime, mi ten il mâl di prime, sior dotôr, mi ten il gno cûr mat, il so bati ledrôs, i mancjaments, il flât che nol torne, dut o mi ten, dut chel che o vevi prime di jentrâ inte sale operatorie, ma no stait metimi lis mans intôr, no stait a vierzimi lis cuestis. No stait a fâmi chest mâl.
Za fat.
Carmen o Lisute?
Mi àn viert. A àn di vêmi viert. Lis cuestis e il cûr. Ma i voi no, no vuei.
Mi dûl intal cuel, no pues gloti, la schene, la schene e je daûr a crevâsi. E nol è ancjemò nuie, rimpet a chel che al à di vignî!
No vuei dismovimi, cuissà cetant mâl intal pet! No vuei, no vuei! Il mâl al è li, pront a saltâmi intor, apene che o vierzarai i voi al mi saltarà intor e al tacarà a molâ jù martieladis sulis cuestis, mi pâr za di sintîlis! E daûr des martiealadis e je platade une altre robe, une robe che no vuei savê, no vuei dismovimi, Lise o Carmen?
No soi dismot.
No ai vierts i voi.
Fin che i voi a son sierâts il mâl no mi gafe. E nancje chê altre robe, chê platade lì daûr. Carmen o Lise?
-…l’efiet al è par finîsi…-
Cui fevelial? Cui aial dit che… Cui ise culì dongje?
Ah, sì. L’infirmîr. Magari un dotôr. No je mighe operazion di pôc la mê! A cûr viert! Nuie maravee se al è un dotôr vignût chì a viodi ce maniere che o voi.
Ma cun cui? Cun cui fevelial, nol fevelarà mighe di bessôl?
No vuei savê! No vuei vierzi i voi! No vuei savê cui che al mi ten la man.
Cui mi tegnie la man?
Al è par chel che no vuei sveâmi dal dut, par no savê.
No par vie dal mâl. Chel, aromai, mi tocje, o ai di supâmilu su dut, gote par gote, nol è nuie ce fâ.
Ma savê cui che al è daûr a tignîmi la man… chel no, no vuei.
No vuei savê cui che mi ten la man.
Se o pensi (ma se o pensi, al vûl dî che o soi cussient, che o soi dismot!), se o pensi a Lise, o viot ancjemò i biliets culis partecipazions des gnocis, za fa scuasi trente agns…. ’Si sposìn! O varessin plasê che tu… Lise e Dino’
Ise jê, ise Lisute sentade lì che e mi ten la man?
O ben ise… o ben ise Carmen? Carmen se ti ves cognossude prime! Carmen tu mi âs puartât in cîl par moments e no savevi che si podes rivâ in cîl!
Lise o Carmen?
Cui mi tegnie la man?
Velu il mâl che al cruste, al pache, al muart! O crusti i dincj ancje jo, une man sul zarneli, cui sestu? Cumò o vierç i voi.
di Laurin Zuan Nardin
#197

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît