The end

«Ingrumaiddsi duts, svelts! Dutts insiemmit! Parr di là, jù pal curidôr!»
Maurizi nol crodeve a lis sôs orelis. Lui e Valentine si jerin a pene inviâts tal grant coridôr dal cine multisale par cjatâ la sale 4, cuant che a tacarin i berlis. I altris spetatôrs si stavin zirant indaûr, scaturîts.
«Maurizi! Maurizi! Ma ce staial sucedint, ce stano fasint! Cui sono?!?»
Al rivà a vualmâ traviers la int ingrumade: un trop di oms cul passemontagne, armis in man, a vosavin ordins cuntun acent stran.
La sô femine si butà intor di lui, terorizade.
«Vale, cjalimi! Calmiti!»
«Calmâsi?!? Sêstu mat! Cui sono? Ce…»
«Va-len-ti-ne cja-li-mi: ferme!» le blocà, strenzint i siei braçs a fuart, cjalantle tai voi  «Jo o sai ce che al sta sucedint! Cidine… Un moment… Ferme! Jo cheste sene me soi insumiade îr di sere: al è un trop di teroriscj che al cjolarà in ostaç dute la int…»
«Insumiade? Ma ce stâstu disint?» e vaìve Valentina «Ti samee il moment di…»
«Cumò a disaran di lâ ducj te sale vot!»
«Atenzionnn scoltait ben che no us al ripetarai! Dutts te sale vot! Veso kapîtt? DUTTS TE SALE VOT! Il prin che nol ubidìs…» l’om cun felpe e passemontagne neris al fasè partî une sdrondenade di colps de curte metraie che al veve in man. Tal silenzi che al vignì daûr di chei colps secs, rot nome dal vaî di feminis e fruts, Valentina e cjalà scaturide Maurizi.
«Tachistu a crodimi?» I sunsurà di dongje lui, simpri tignintle pai braçs. «Mi samee impussibil ancje a mi, ma cheste sene me soi insumiade compagne! A son un grup di teroriscj che nus puartaran in sale vot e si fasaran esplodi, copantnus ducj!»
«…» Valentina e fasè une muse tant che un berli cence sun. Maurizi nol varès mai crodût che un berli cidin al podès jessi plui terorizant di un vosât.
«Ma nô o podìn scjampâ!» Al spesseà a disii, par cirî di fâi passâ subit il choc: no vevin timp.
«Tra pôc, bande çampe, o viodarìn un coridôr che al samee vuarp, ma lant dentri al si zire e da pît e je une puarte antipanic. Tal sium o rivavin a scjampâ di li!»
«Ma e… ducj chei altris ce fasarano?»
«Vale, no vin timp par pensâi parsore, se cualchidun nus vignarà daûr tant miôr! Ve! Eco il coridôr, viodistu?»
Convinçude di chest altri particolâr, Valentina si fasè strissinâ viers de vierzidure tal mûr. A tacarin a cori.
«Dullà staiso lanttt vualtris doi? Ferrs! Ehi!» Un terorist si inacuarzè dal lôr moviment e i le daûr di buride.
Maurizi e Valentine a jerin za da pît dal prin toc di coridôr e a zirarin a drete, li che ae fin… No jere nissune puarte! Il coridôr al finive cuntune parêt di ciment come dutis chês altris.
I doi si blocarin devant di chê, e subit si zirarin indaûr nome par viodi il terorist che al stave rivant svelt cuntune pistole in man. Maurizi lu viodè fermâsi, pontâle cuintri la muse di Valentine. L’om al jevà sù il grilet.
di Dree Venier
#108

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît