Lei par furlan: C e Q

Une regule facile facile: in struc par furlan la letare Q no si dopre scuasi mai. Se un al pense ancje par talian no à masse sens, par vie che “cuo” e “quo” si pronunziin propit te stesse maniere (par esempli in “cuore” e “quota”). Alore par furlan si cjatarà scrit:   cuasi, cuarante, cuant cuerelâ, cuesture, cuel, cuete cuint, [...]

Lei dut

Lei par furlan: vu- e u-

Un altri pont dulà che la pronunzie, daûr des singulis varietâts, e pues cambiâ, e je tes peraulis che, te grafie uficiâl, a àn vu- e dopo in gjenar a àn une vocâl. Viodìn cualchi esempli: vuacâ, vuaite, vuardie vuere, vuestri, vueli vuicâ, vuiscje, vuite In tantis varietâts la letare “v” e je mute:  ancje in chest câs, come simpri, [...]

Lei dut

Lenghe Furlane: Leteradure o leterature?

In gjenerâl si dopre il sufìs “-dure” su la lidrîs di un verp: par esempli “aradure”, “batidure”, “bulidure”, “cromadure”, “finidure”, “calibradure” e v.i.. Chestis formis a puedin jessi tradizionâls o ancje neologjisims. Invezit se si trate di un adatament di un tiermin cult (in gjenerâl latin, soredut in chest câs) cjapât in bloc, il risultât al è “-ture”: par esempli [...]

Lei dut

La pronunzie di “i” tra vocâls

Te grafie uficiâl si à di scrivi “i” tra vocâls in peraulis come chestis: bataie, fertaie, maion, paiâ, ploie, roie… Cheste regule di scriture e ven incuintri a une situazion di pronunzie che tra lis diviersis varietâts furlanis e je avonde complesse. Di fat a son: 1) varietâts che i chescj câs a pronunziin simpri “i” 2) varietâts che no [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît