Ugo mole chel bevi

“ … plats di lavâ, la cjase sot sore, un grum di cjamesis di stirâ e chi al è dut un casin… Cui mi darà une man.” si domandave Ugo fevelant di bessôl cu la lenghe che i sbrissave? Fûr tal curtîl, intant, al soflave aiar di tramontan. Dal barcon si viodevin dome fueis e ogni tant cualchi luiar dut ingrisulît, [...]

Lei dut

Sassins

Brame di ses, di gjoldi, di strenzi alc che al nuli di femine, di pêl, al jere il pinsîr che al tormentave in chê zornade tant cjalde chel mat di Fabio. La fisse di doprâ une fantate i sbateve dentri tal cjâf come il sunsûr dal bandarot picjât inte code di un gjat spaurît, che al scjampe par podê liberâsi. [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît