Blog Posts

Sophia

Sophia e à muse di cuninut. Sophia e je dute curvis. E à voie di vivi di optionals: e à doi celulârs, pal moment. Mi plâs. “Ce ti plasial di jê?” Mi plâs dut: se e fos crote i lecarès dute la piel. “Sêstu sporcacjon?” Sporcacjon? Cui no lu saressial a viodi il mût che e cjamine? “Âstu dome tal [...]

Lei dut

Un blec di cîl

O vevi bisugne di vê un blec di cîl, un slambri di prât, un cjanton di flum indulà svualâ, rondolâmi, nadâ e… scrivi. O soi jentrade in Contecurte e mi soi sintude une vore parone dal blec di cîl, dal slambri di prât e dal cjanton di flum indulà che lis mês peraulis, i miei ricuarts, lis mês emozions a [...]

Lei dut

La contentece

Enio Caisâr al è stât pal mont di frut in sù. In fornâs, di siet vot agns. E tes minieris di cjarvon, di grant. Cence contâ la cumbinazion di lâ pal mont che in zoventût la puare int e à vût in timp di vuere. Za in etât, al jere stât a vore in feriere pes Gjermaniis. Une sere, o [...]

Lei dut

Procreâ 1

Sì, a son dificii di imagjinâ chei doi… Forsit a son dome un grum no ben definît di particulis atomichis. Forsit a vivin su NGC 451 o su cualchi quasar, miôr, ce che nô o viodìn cumò come quasar… Ma sì, dai…dingji a chei doi un biel aspiet marzian cun piel verde e antenonis e fasìnju fevelâ… o ancje… fasìn [...]

Lei dut

L’ultin pinguin

Plevan di Sante Marie, tai agns cincuante sessante dal Nûfcent, al è stât pre Domeni Paschini di Verzegnis. Al veve insegnât gjeografie tal seminari di Udin e il so studi al spicave tes gjitis inviadis cu la int dal paîs, a viodi il mont. Biel planc, si meteve il pît fûr de miserie in chei agns, ma distès no jerin [...]

Lei dut

E se us regalassin…

… une conte al mês? Sì, sì, lu savìn. La nestre Ostarie e regale contis ogni setemane, ma us vin anticipât tal nestri post galatic che o vin voie di dâsi da fâ, chest an, e o pensin che al sedi ben fâ ancje cualchi operazion di marcjât par tirâ dongje letôrs. Sì, o vin dite propite letôrs, che se [...]

Lei dut

2020, 905, 10000, 2200000… O stin dânt i numars!

Mandi a ducj, letôrs di Contecurte!  O varês viodût che la Ostarie, cul tacâ dal 2020, si è cjapade cualchi zornade di polse cu lis publicazions… E o scometìn che cualchidun al si sarà domandât… Parcèèèè? E magari cualchi canaie al varà pensât che o sin dai sflacjons. Cheste ultime robe, e je sigure une veretât, ma no sin stâts cu [...]

Lei dut

Site Footer