Un concors par contecurtârs!

Alore, contecurtârs e contecurtaris, Al sucêt che vuê nuie conte, ma us contin di un concors! Sì, parcè che al è inutil menâle tant cu lis contis, e dopo magari cuant che nus metin adun un concors leterari fat di pueste par noaltris, magari a fasìn i snob o pûr neancje no vignìn a savêlu. E alore, a mancjin pôcs [...]

Lei dut

Strieçs e sconzûrs

Cheste storie le contavin intun paîs culinâr furlan, tai agns de seconde vuere mondiâl. Marie e viveve fûr paîs cu la sô famee. Par rivâ ae lôr cjase a vevin di cjapâ une stradele di claps che e leve in sù rivant tal clamât borc di sore. Al fi di Marie, di non Beput, che, come che si dîs, al [...]

Lei dut

Mandi Bepi

Al è un mont strani, chel di internet. Si cognòs int che no si sarès mai cognossût cence, ma inte stesse maniere no si sa nie di lôr a mancul chê simpri internet nol rivi in aiût. E cussì, in chescj dîs, o sin vignûts a savê une gnove che no à nie di biel, e come za altris voltis [...]

Lei dut

In polse

Contecurte dopo cheste bissebove di contis di chestis ultimis setemanis, e va in polse par un pôc, par tornâ plene di snait cul clip di Setembar. Mandi a ducj!

Mandi Frank

No je une biele zornade, vuê, par mê e par Contecurte, e par tancj di nô contecurtârs che lu vin cognossût, ancje se no simpri di persone. Frank Spada nus à saludât par simpri, un mês fa, e jo soi vignût a savêlu dome cumò, e di sigure cualchidun di voaltris lu sta scuvierzint cun chestis riis. Si jerin pierdûts [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît