Bon Finiment!

O sin tes ultimis oris dal 2020, chest al è l’ultin articul dal an e a chi al è l’Ostîr in persone, che us scrîf, par dâ a ducj il Bon Finiment e par meti in polse par cualchi zornade la Ostarie, fasint cuatri cjacaris in libertât su chescj ultins dodìs mês di Osterie. Meteisi comuts, che no vin premure. [...]

Lei dut

La Ultime Conte dal Mês!

O sin rivâts insomp e volêso savê une robe? L’Ostîr nol à scrite ancjemò une rie de ultime Conte dal Mês, la conte di Dicembar, il regâl che o fasìn ai iscrits te Liste di Contecurte ai 16 di ogni mês. O vês za capît de imagjin cuâl che al sarà il teme de conte e dal articul de Coghe [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît