L’om su la casse

Ta chel frêt Dicembar l’aiar al sivilave fuart, al urlave: un berli spaventôs, come di tancj spirts. A un dât moment un dai scûrs dal coredôr si spalancà fasint vierzi ancje la puarte de cjamarute dulà che la piçule Dine e durmive cun sô sûr. Il pai al veve sintût il rumôr dai scûrs che a sbatevin e si jere [...]

Lei dut

Rineât

– Lassaitlu stâ! Fedêi, judaitmi! – Tasêt, predi: vô, tes vuestris bielis citâts, no savês nuie di ce che o vin di scombati, nol è scrit nuie tai vuestris biei libris. O sês pene rivât, ma se o restarais ca sù di nô par cualchi an o ‘ndi varès provis fin vonde. – O sês lâts fûr di sintiment! Cumò [...]

Lei dut

İMILAGRO!

Mio barbe ornitolic, vedran, al viveve cu la mari (mê none) intune cjase plene di garbatui, libris, gjornâi, scjaipulis. Te cjamare, intun comò celestin a cuadrei di aur, al veve platât un biel rotocalc cuntun servizi su Pamela Tiffin, une piçule dive merecane. Tes fotografiis jê si discrotave dal so vistidut vert smeralt. Barbe ornitolic al tignive platâts altris libruts [...]

Lei dut

Un zâl metafisic

«Alore, agjent, tornin a disi in struc cheste storie maledete.» «Sì, ispetôr, alore… trê dîs fa al è stât cjatât sul cei di une strade di campagne intune auto cjolte a ratis, il cuarp cence vite de vitime, il siôr… ehm… Signôr» «Just, il siôr Signôr… Diu?» «Sì, eco, Diu, disìn. Il cuarp nol presente segnâi di violence… spietìn ancjemò [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît