CORSE CURTE!

Une competizion dulà che si sfidisi a colps di contis curtis Ogni mês un teme Une conte di mandâ Une classifiche che si inzorne Tantis storiis di scrivi e di lei Une jurie tecniche e il judizi dai letôrs Un Campion par ogni Stagjon Un Campion dai Campions, un Premi Finâl Une maniere par impegnâsi a fâ alc di biel [...]

Lei dut

Lets in Ostarie: Il Friûl vie pai secui

Il Friûl vie pai secui, La storie de Patrie che no ti àn mai contât. di Walter Tomada, Fausto Zof Feagne 2021 CE LIBRI ISAL? Un libri di cuasi tresinte pagjinis, dividudis jenfri protostorie, preistorie e storie, cuntune prefazion di Agnul Floramo, une jentrade, un profîl dai autôrs e une tabele des etis storichis. Insiorât di fotografiis di epoche e [...]

Lei dut

Lets in Ostarie: Il coraç e la pôre

Il coraç e la pôre di Vito Mancuso, Pasian di Prât, 2021 CE LIBRI ISAL? Un libri jessût intal 2021, inte traduzion par furlan di Bepi Agostinis, par cure dal Istitût Ladin Furlan ‘Pre Checo Placerean’. 142 paginis, cun doi preambui, cuatri cjapitui, une bibliografie e une tabele dai nons. Nol à presit di cuviertine. MA CE ISAL DENTRI, DI [...]

Lei dut

Nadâi

Inte foto: migrants jenfri Polonie e Bielorussie Di spes si jevisi cun cualchi dulie e al ven di cjapâsile cun cualchidun, par solit cul Guvier, a voltis encje CUN CHEL ch’al sta plui adalt di nô, par vie ch’a nus baline pal cjâf che forsit, ogni tant, nol viôt tant ben. Dopo al tocje encje domandâ scuse, par vêlu tirât [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît