CC24Lui#06 – NORDERNMEURICAe 2222

#06 – NORDERNMEURICAe 2222

– Ma tu, I domandi, di dulà venstu?
– Jo o soi nassût culì, intai iuessei.
– Sì, ma i tiei di dulà sono, di dulà jerino?
– I miei? Ducj dai iuessei ancje lôr.
– Ma alore…cui ti aial insegnât il furlan? Dulà lu âstu imparât?
Al mi cjale stranît, come se nol capìs. Ma, ostrighe, ce isal di capî! O sin Meriche, jo, par vignî chenti, mi vevi prontât miôr che o vevi podût cul inglês: auariu? Uotsiorneim? Uotsdeuederlaic?Auoldariu, che al sarès tant che se ti domandassin centancj agns che tu âs e alore tu tu âs di rispuindi vot, siorneim, al è biel vê simpri vot agns!
– To pari, tô mari di dulà sono vignûts culì? O i iei vons?
– I vons? Che sepi jo un von al jere irlandês, e une bisave o trisave, di chel che mi àn dit, e jere di piel rosse.
– Une indiane? Ma dai!
– O salacor nere, no sai ben.
– No ti crôt, nol è pussibil. Il furlan dulà lu âstu imparât?
– E dai che al è un clap! Ma ce domandis sono?! Cul lat di mê mari, po! Dulà lu âstu imparât tu? Chenti ducj a fevelin furlan!
– E l’inglês? La lenghe francje de modernitât?
– Ah, l’inglês! Sì, sì, al è ancjemò cualchidun, cualchi nostalgjic che al pretint che si lu insegni a scuele, che si lu dopri in the toponomastiche, intai uficis. Int passade di mode, ce vûstu? No àn capît il progrès. A crodin di sedi ancjemò, ce saio jo, intal 2024!
Cui crodi!??
Par sancirâmi o ai scugnût lâ li dal diretôr de NASA, che mi à dit che la robe e jere sucedude un pâr di secui prime, propi sul finî dal 2024. A jerin rivâts su Marte, ducj contents de gnove scuvierte. Ma, apene metût pît sul planet, a vevin cjatade une scrite grandonone S.O.L. Ce volevie dî? E no dome une, pardut, in ogni cjanton dal planet chê scrite!
Dome daspò di studis e di sore studis, un che al veve vinçût siet voltis il premi superfantamegaNobel al veve cjatade la soluzion: Salt. Onest. Lavoradôr.
E duncje, d’in chê volte…

di ?
#1694

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît