CorseCurteAvost#13 – Imbrunî… ment


#13 – Imbrunî… ment

Le sintistu, no mo?, …come cui?… la Franci!… jê e stâ a scoltâmi come al solit… le sint a scoltâmi dute la zornade, cuant che o soi tal ort o sint che mi cjale a traviers lis fueis dal platin… o le sint cjalâmi cui siei voi di strie… e no crôt a nuie di ce che mi dîs: Ocjo, viôt di no fâti mâl cu la pale!… e fâs la anime buine, ma jo no i crôt a nuie: e Marietta, cemût vadie la ninine?, le ai sintude vaî dute la gnot, aie mâl di dincj?… mâl di dincj mê mari!… Marietta no duar parcè che jê e stâ a scoltâti scoltânus vie pe gnot, puare ninine, dome jê mi capìs…
Puar mai me!… al è lât piês daspò che Vigji al è muart… daspò che lui mi a lassât li, di bessole, cun doi fîs e une fie, cence un bêç, la Franci e je deventade plui seneose: se tu sês strache o pues tignîti di cont Marietta… tignî di cont, par ca!… e vûl Marie par se stesse: i siei voi di strie le cjalin cun gole!… tu tu sarâs mê e dome mê… ahí!, Temperley nol è Trivignan… lu someave i prin dîs… ma al è stât dome un sium… lis frutatis no son chi… o soi di bessole… ancjemò di plui… e Marie che e vai cence fin… la Franci e scolte vie pe gnot… o lu sai… e jo le scolti scoltânus… o ai di stâ atente… a vignaran a puartâmale vie… la Franci mal à dit ancjemò: us al à puartaran vie se tu no tu puedis tignîle di cont intune ambulance blancje cuntune crôs rosse… o cognòs, di fûr e soredut dal di dentri… mi visi di chê dì che mi àn puartade vie al “Loquero”[1]… lu an clamât cussì ma no sai ce che al vûl dî… Loquero… il lûc mi à fat sintî une pôre di muart… i miedis a son stâts ben ben, ma lis infermieris a son stadis come la Franci: sgrimiis dutis… a vignaran a cjatâmi al imbrunî, come chel dì daspò che Vigji…, lu sai, e mi puartaran cun lôr, e Marietta e restarà indaûr, di bessole, o piês cun piês: cu la Franci che insom insom e varà cjatât il sô obietif… strie strie strie… o ai di restâ sveade… Marietta, ninine, no sta a durmî… a vignaran a puartâmi vie…

di ***
#1***

[1]Psichiatrie

3 coments On CorseCurteAvost#13 – Imbrunî… ment

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît