Statistichis

No savês cetant che o ai scugnût scuarnassâmi cun lui (cun Lui) par cunvincilu (cunvinciLu)!
Nol voleve propi capîle!
A muerin intal mont ogni an milions di personis par incidents sul puest di vore, par incuinament, par incidents su lis stradis! Di chestis personis tancj a son fruts di mancul di cinc agns! Cussì a disin lis statistichis.
Alore?! Vuelistu (vuelisTu) capîle o no? Vuelistu (vuelisTu) cjapâ cualchi proviodiment, sì o no?
E lui (Lui): Ah, ma chê e je colpe vuestre! Brusait lis forestis, sporcjait l’ambient cui vuestris gas schifôs, sfaltait dute la tiere! Veh i risultâts! Sês daûr a taiâ la ramace che o sês sintâts parsore! E tu vu volaressis dâmi la colpe a mi?
– A ti (a Ti), sì jo! A ti (a Ti)! No lu âstu fat tu (Tu) l’om? No lu âstu fat tu (Tu) cussì? No tu (Tu) varessis podût fâlu un pôc mancul stupit? Mancul orent?
– Ma il libar arbitri…
– E no sta lâmi a cirî scusis! E lasse stâ l’arbitri, cumò! Viot di proviodi invezit! Che e je ore di finîle cun chescj maçalizis!
O jeri tant di chel rabiôs….!
Ma o scuen dî che al à proviodût: intai prins doi mês dal 2020, in Cine, l’ incuinament al à fat setantemîl muarts di mancul, e di chescj cuatri mîl e jerin fruts. Sul lavôr, intal mont, jenfri març e avrîl, a son muarts altris setante mîl di mancul e a son stâts cent mîl muarts di mancul su lis stradis! Simpri inta chescj prins mês dal 2020. Cussì a disin lis statistichis.
Veramentri robis di no crodi! Eh! Cuant che al si met sun chê, bisugne dîlu che lui (Lui) al sa fâ lis robis par ben! Ouh! No par nuie al è onipotent!
Ma ce maniere varaial fat?
Jo no savares a dî ce, ma alc à di vê fat!

di Laurin Zuan Nardin
#993

2 coments On Statistichis

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît