Studiâ di guriut

Il guriut Toni al veve la passion pal studi, tant che invezite di stâ come i siei amîs a zuiâ cui sbilfs tal bosc, al veve miôr platâsi davour di un platin a lei i libris che i prestave il saç dal siò paîs. Ogni tant al lave a fâ une scampagnade cun chei altris, ma al coreve pi di ducj: a nol viodeve la ore di tornâ davour di un noglâr par studiâ. Al voleve savê dut, e il timp a no i bastave par studiâ ducj i libris. Mancjant il timp, Toni al veve tacât a no mangjâ pi: ogni tant al tirave jù une cespe dal cespâr o un piruç dal piruçâr, ma al veve miôr  cjoli lis moris tai baraçs, cussì nol veve nancje di fâ la fadie di alçâsi. Al si jere metût a studiâ dongje di un lât par no pierdi timp par lâ a bevi e a nol durmive mai. Viodintlu in chestis cundizions il saç dal paîs al veve tacât a no prestâi pi libris, alore Toni al veve scomençât a freâju di gnot. Toni, imbambulît tal siò studiâ, a nol voleve pi viodi nissun e al stave simpri piês, parcè che pi al studiave e pi si inacuarzeve che nol saveve. Une gnot al jere passât un sbilf par lì dal lât e par fâi un dispiet i veve ribaltât i libris te aghe. Toni si jere sustât une vore e al veve tacât a dâjù al puar sbilf, che par fortune al jere rivât a scjampâ vie.
Dopo une setemane interie ch’a nol durmive par concentrâsi in tal studi, une agane, che e viveve in chel lât, i veve fat adiriture une magjie par permetiji di durmî cuntun voli sierât par volte, lant indenant a lei cun chel altri.
La situazion però e leve in piês: ducj chei ch’a levin a cjatâlu a vignivin sbruntâts vie.

Il saç dal paîs alore al tire fûr une des stelis che al à cjapât sù di zovin e la dopre par mudâ ducj i libris di Toni. Ogni volte che Toni al vierç un libri invezite di saltâi fûr il savê i saltin fûr i ricuarts di cuant che al lave a zuiâ cun chei altris guriuts e cui sbilfs, e chescj ricuarts a ju viôt limpits, come se al fos lui che ju vîf par dabon in chel moment. Al si divertìs a viodi dute chê gjonde, dute che ligrie, ma si cruzie dal fat che a sedin dome ricuarts e no realtâts e dal fat che nol à pi amîs par zuiâ. Scunît, par chest al si bute tal lât de ponte dal rôl, ma la agane lu salve e lu puarte dai siei amîs che lu invidin subit a zuiâ.
Di chel dì Tonin nol à studiât pi tant come une volte, ma al zuie cui siei amîs e al insegne lis robis che al à imparât ai fruts dal siò paîs.
Il studi al è une vore impuartant, ma nol à di jessi la uniche robe che si fâs: bisugne vê il timp di zuiâ cun chei altris!

di Davide Peressoni

#860

 

2 comments On Studiâ di guriut

  • O nin plui cun calme, ma chi in Ostarie no sin in feriis. E adiriture, dopo chest cjalt Feravost, dulà che cuissà cetancj a saran lâts a fâ une torzeonade in mont, al rive nuie mancul che un gnûf contecurtâr! E nus puarte a cjatâ un guriut une vore stramp… dute di lei la sô storie, che no si sa mai che nus disi plui di cê che nus conte. Un grant benvignût in ostarie a Davide! E che sedi la prime di tantis!

  • Un benvignût a Davide cuntune biele storiute leade a la mitologje dal nestri Friûl, e cun dentri il sostanzios consei a fâ capî che il cuarp e la ment an dirit di jessi foragjats pareli, pareli. Lussian

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît