Nol è migo just

Jo no sai s’al è just. Passâ ogni moment libar tal cjamp di folbal a ripâ un balon; masanâ chilometris sù e jù dibot ogni dì par alenâsi sui cjamps dal Udinês; jessi tignût in cont tant che une vere promesse, braùre di to pari e dai tiei compagns.
E po il cûr che si ferme intant che tu sês sentât a dissegnâ su la taule di cjase. A dodis agns. Ce sens aial?
E to fradi piçul, che ti crôt indurmidît, ch’al cîr di cuziâti sot dal nâs cu chê plumute blu ch’al à tacât insom de biro. Nol à capît, o nol à volût capî, fin sul ultin, cuant ch’al à scomençât a pocâti, prin a planc e po simpri plui fuart, fin che tu sês colât jù de cjadree. E ancje dopo al è restât li, a cjalâ, cence visâ nissun.
Tant nol jere plui nuie ce fâ.
E al è lât lui, cun tô agne, a cjapâ il mac di rosis des mans dal cjapitani Di Natale, prime de partide de prime scuadre, posticip di une gnot scure e glaçade di Dicembar.
Juste il timp di voglâ fis intun vueit di bufule, di movi il cjâf sù e jù intant che il cjapitani, che tant al à bramât di incuintrâ, i cisiche alc te orele. E po al tache daurman a plovi. Ogni gote une rie su la muse bulinte di fiere, ch’e bruse come sûc di limon, come ch’e ves dentri dut l’acit dal mont. Ogni gote e pâr sgriâ, sgrifâ e sgjavâ fin insot. E somee brusâ ancje indentri. Cualchi gote e poche di stravint, s’ingruessìs. E je plui penze. Plui dure. E je tampieste.
Intune gnot za glaçade di Dicembar.
E ce tampieste. Un davoi di int ch’e scjampe, i zuiadôrs ch’a tornin dentri dai disvistidôrs, ducj ch’a cirin di cualchi mode di parâsi di chei balots ch’a rivin jù di cuintribant di un cîl neri e impestât.
Dome to fradi al reste fer bessôl, dibot impicotît, sot dal montafin. Il mac di rosis aromai dut frapât e i claps di glace che i fasin sù intor come un mûr. Une sorte di igloo. Se no fôs l’agne a tirâlu a planc pal capuç, al restarès imberdeât dentri.
E jo a sotet de tribune, ben cuvierte e parade, o pensi che nol è migo just. Ma propri par nuie. E gno pari, a ret, ch’al pâr vê sintût ce ch’o pensi, cu la sô vôs simpri pasade, che par un lamp e somee rompisi, mi dîs di no dâmi di maravee.
Che dut il mont al fâs riviel par une muart cussì.

di Gianluca Franco

5 coments On Nol è migo just

  • îr di sere, tal cors di furlan a Prissinins, la vin lete in anteprime mondiâl, cun tant di direte facebook, se a vês voie di tornâ a viodile e sintîle. Ce robe? Cheste conte, il regâl pe ostarie numar 19, di Gianluca Franco, che nus regale un toc dramatic, ma bielissim, dulà che ogni rie e ogni peraule e à il so mistîr e no fâs plui che il so mistîr. E cun di plui al à rispietât il lavôr che i jere stât dât dai dadui. Un grassie a Gianfranco par vê regalade cheste conte e un grassie ancje a ducj i students di Prissinins che le àn scoltade par prins. E chest, al è just!

  • Une vore biele, e fȃs vignȋ i sgrisui di emozion , une conte che e tocje il cȗr.
    Compliments, bravon Gianluca!
    Egle T.

  • Le potenzialitât de conte cul argoment cussi ben tratât, mi à fat vignî di ogni pêl un pan, come mi colass intôr che ploie glacade dal mês di Dicembar menzionade inte conte. Compliments a Gianfranco

  • Il coment culì parsore al è gno. Lussian

  • Par cui che al à gust di sintî la conte lete dal ostîr baste fracâ chi https://www.facebook.com/ostarieleterarie/videos/2095515813871249/

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di Pagjine dal sît