Nol è migo just

Jo no sai s’al è just. Passâ ogni moment libar tal cjamp di folbal a ripâ un balon; masanâ chilometris sù e jù dibot ogni dì par alenâsi sui cjamps dal Udinês; jessi tignût in cont tant che une vere promesse, braùre di to pari e dai tiei compagns.
E po il cûr che si ferme intant che tu sês sentât a dissegnâ su la taule di cjase. A dodis agns. Ce sens aial?
E to fradi piçul, che ti crôt indurmidît, ch’al cîr di cuziâti sot dal nâs cu chê plumute blu ch’al à tacât insom de biro. Nol à capît, o nol à volût capî, fin sul ultin, cuant ch’al à scomençât a pocâti, prin a planc e po simpri plui fuart, fin che tu sês colât jù de cjadree. E ancje dopo al è restât li, a cjalâ, cence visâ nissun.
Tant nol jere plui nuie ce fâ.
E al è lât lui, cun tô agne, a cjapâ il mac di rosis des mans dal cjapitani Di Natale, prime de partide de prime scuadre, posticip di une gnot scure e glaçade di Dicembar.
Juste il timp di voglâ fis intun vueit di bufule, di movi il cjâf sù e jù intant che il cjapitani, che tant al à bramât di incuintrâ, i cisiche alc te orele. E po al tache daurman a plovi. Ogni gote une rie su la muse bulinte di fiere, ch’e bruse come sûc di limon, come ch’e ves dentri dut l’acit dal mont. Ogni gote e pâr sgriâ, sgrifâ e sgjavâ fin insot. E somee brusâ ancje indentri. Cualchi gote e poche di stravint, s’ingruessìs. E je plui penze. Plui dure. E je tampieste.
Intune gnot za glaçade di Dicembar.
E ce tampieste. Un davoi di int ch’e scjampe, i zuiadôrs ch’a tornin dentri dai disvistidôrs, ducj ch’a cirin di cualchi mode di parâsi di chei balots ch’a rivin jù di cuintribant di un cîl neri e impestât.
Dome to fradi al reste fer bessôl, dibot impicotît, sot dal montafin. Il mac di rosis aromai dut frapât e i claps di glace che i fasin sù intor come un mûr. Une sorte di igloo. Se no fôs l’agne a tirâlu a planc pal capuç, al restarès imberdeât dentri.
E jo a sotet de tribune, ben cuvierte e parade, o pensi che nol è migo just. Ma propri par nuie. E gno pari, a ret, ch’al pâr vê sintût ce ch’o pensi, cu la sô vôs simpri pasade, che par un lamp e somee rompisi, mi dîs di no dâmi di maravee.
Che dut il mont al fâs riviel par une muart cussì.

di Gianluca Franco

6 coments On Nol è migo just

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît