Lis mês piruchieris

I rivi dongje passant par cjamps, filârs di morârs, boschetis e sterps che mi involucin intal lôr vert cun simpri gnûfs colôrs e sfumaduris diferentis de ultime volte. A mieç de strade o buti il voli suntune ruvine di cjase viere cul tet di cîl e nûi e mi par di sintîle a murmuiâ: “Biadelore che tu ti fasis viodi, un grum di timp che no tu passavis chenti!”
O rivi, duncje, a la fin a Talmassons, li da lis mês piruchieris, o jentri intune famee indulà che “mammina” par talian (ma “mamute” par furlan) e lis fiis Marilena e Sabrina a coordenin cun velocitât, competence e braùre il corisi daûr des diferentis operazions sui nestri cjâfs, seneosis come che o sin di tornâ nininis, a puest, in ordin e (parcè no?) nol starès nuie mâl, ancje un tic… sexy! 
Tu scoltis lis storiis dal paîs penzis di umanitât, insioradis di mûts di dî une vore mataniçs: tu capissis che tu vivis dentri di une comunitât parcè che se a chi si fevele di une Angiline, a Cjarlins e à non Mariute, la protagoniste de venture. Il vivi laboriôs de furlanetât nus met ducj adun, jenfri un colp di fuarpiis o pûr sot dal sofli cjalt dal suiecjavei.
Moments di serenitât cun cualchidun che a ti sossole e tu ti inacuarzis che la vite e met adun e instrece, imbastìs e ingrope intune maniere une vore strambe i soi fii cu la int che tu incuintriis. Tu riviodis come intun marilamp dal passât, Sabrina, frutute di sù par jù cinc agns in pîts suntun scagnut, a fâ il so prin shampoo inte buteghe di “mamute”(“mammina”). A ti pâr ancje di vê denant dai voi Marilena che e zuie cu lis pipinis insiemi a lis sôs amiis e za e e fâs lis provis di cuinçadure..Tu scoltis ” mamute” (“mammina”) che conte de clape di fruts e frutis a Sant Andrât, li che e je cressude, cul cirî zûcs simpri gnûfs, cun imprescj tirâts fûr dal nuie par la puaretât che meteve adun scuasi ducj in chei agns! Doi o trê seglots butâts sul slarc dal curtîl a podevin garantî, in gracie dal frêt de gnot, par la matine dopo une biele piste di patinaç. çoculis intai pîts, lis plui fortunadis a vevin ancje un tocut di lamiere in ponte che lis faseve sgliciâ come sfisui intal palaç di glace a cîl viert, nassût te gnot. Zûcs sot de ombrene dal morâr di passe cent agns: par “mamute” (“mammina”) il ricuart de sô infanzie, par Jan, il nestri nevodut il len plui impuartant dal so zardin dulà zuiâ a tirà sbalonadis cun so pari, par Isabel la nestre gneçute i siei prins passuts a poiâ lis manutis su la sô scusse penze a pene molade da la man de mame o dal pai. O torni a viodi la sene di “mamute”(“mammina”) che mi domande se inte cjase che al à cuistât gno fi al è ancjemò il “so” morâr…e l’ingropament che i ài viodût intal gloti la salive cuant che i ài contât che il morâr nol è stât nancje tocjât parcè che un len cussì vieri al à dentri dutis lis storiis dai fruts di Sant Andrât.
Tornânt indaûr, i rescj de cjase cul tet di cîl e nui a mi sunsurin cun dolce amonizion: “No stâ lassâ passâ cuissà cetant timp prin di tornâ a fâti viodi e sossolâ des tôs amiis…”
di Barbara Battel

5 coments On Lis mês piruchieris

 • Barbara,le to sensibilitat umane ae grandonone,tu as fat una carelade di vite che ducj o poc o trop e vin dentri ma che pocs e san tira fur,compliments. Lussian

 • Barbara, tes tôs contis a si nulìs che cualchi cjaveli blanc tu devi vêlu ancje tu e forsit la piruchiere e zove par taponâju.
  Dut câs tu sâs scrusignâ ben tai ricuarts e tu ju tiris fûr come pene sucedûts.
  Graciis e mandi.

 • Agne Lene a dîs simpri che nô oms o lin simpri masse di corse e a leiti a mi tirarés di sigûr cun jê par mostrâmi cemût chi ai di fâ par lâ benplan e viodi se no ti cjate pe strade lí des tôs amiis. Jo i no i disarés di no. a mancul che o sedi jo a puartâle cun me sule tô conte plene di feminitât mostrade o tratignude.

 • Biele conte Barbara. No cjati peraulis di scrivi denant a tante poesie, al to biel furlan, ai tiei ricuarts ancje se no mancjin di un fregul di malinconie. Brave par dabon e compliments. Scrîf tantis contis che leiti no dome biel, ma par cui che ti lei, al è dut ce imparâ, soredut la nestre lenghe: il furlan. Graciis
  Nello Malisano

 • Simpri fantastiche,sclete,semplice un plase leiti

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît