Refusion

Il siôr Jurai Nemec al veve pierdût il so tacuin, dismenteantlu intune cabine telefoniche di Portsmouth, in Ingletiere. Lu veve cirût di ogni bande, ma il tacuin al someave sfantât tal nuie. Al restà straneât cuant, un an dopo, i sunarin ae puarte di cjase sul cricâ dal dì: sul netepîts al cjatà il so tacuin. Dentri al jere dut come che lu veve lassât, cun in zonte une rifusion di 45 sterlinis e un biliet di scusis: “I ai pensât a lunc parsore. Mi displâs, i vorès no vêlu mai cjapât.”
Il siôr Jurai Nemec al zure di vê sintût un sgrisul cori jù pe schene.
di Jacum Trevisan
#410

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît