Storie di un frut che al à salvât il Nadâl

A mancjavin pocs dîs a Nadâl e i centris comerciâi a jerin plens di int cjapade a fâ i ultins acuiscj.
Agnul al jere lât daûr di sô mari a cjace dal regâl dal ultin moment e cumò al jere strac e nol viodeve ore di tornâ cjase. Al jere dome che al cjalave l’orloi, fintremai che no i à colât il voli su lis puartis viertis di un assensôr che al veve in bande un cartel cu la scrite “FÛR DI SERVIZI”.
Agnul al è lât dongje incuriosît des lûs, al è jentrât e… lis puartis si son sieradis a colp e l’assensôr al à tacât a lâ sù, 1 – 2 – 3 … 10 – 11 … 25, al someave che al rivàs dret tal cîl e po, di bot e sclop si è fermât. Sul display e je comparide la scrite “An 2118, dismontait par plasê”. Agnul al è dismontât pensant a un scherç ma si è cjatât intun altri mont… no, il mont al jere simpri chel, ancje se al jere dut diferent.
I è vignût dongje un om e i à dit: «Mandi, jo o soi il Grant Mestri Fail432 e tu? Di cuâl an rivistu chenti?»
«O soi Agnul e o soi dome un piçul scuelâr – che nol va nancje tant ben a scuele – e o rivi dal 2009… ma soio pardabon intal futûr? Propit come tal film Back to the future?»
«Sigûr, al è dut vêr, o vin fats un grum di pas indenant: fâs cont che par distrigâ la cuistion dal spazi o vivìn cumò in celutis, si capìs, cun dutis lis comoditâts; sâstu… o vin copiât des âfs… Il Grant Computer si coleghe dret cul nestri cerviel a mieç di un microchip par rinfrescjânus la memorie cence mai fermâ. Pense, o vin ancje inventâts vistîts che a lavorin come i cuadris solârs, a ingrumin energjie e nus scjaldin, in sumis o vin fats une vore di pas indenant» al à dit Fail432. Agnul al à spalancât i voi pe maravee e al à dit: «Ce ideis super inteligjentis, Grant Mestri! Cuissà mai ce che o varês inventât pal Nadâl!»
Fail432 i à rispuindût: «Propit nie, il Nadâl al è stât scancelât timp indaûr de memorie dal Grant Computer che al guvierne il mont». A Agnul i è mancjât il flât: «Ce idee super stupide. O sês ducj tant grancj te storie ma o vês fate une robe tant… tant… no mi vegnin nancje lis peraulis. No mi pâr che chest al sedi un pas indenant!»
Fail432, avilît, i à dit: «Ma sì, i miei antenâts a àn tramandadis storiis une vore bielis sul Nadâl, l’arbul dut furnît, Santaklaus cu la sô slite, e ancje chê bielonone… di chel frutut… cemût si clamavial?… ah, sì, Jesù, chel nassût intune gnot frede.» Une lagrime e je vignude jù pe muse dal om. Agnul lu à strenzût e al à dit: «No sta vaî, sù mo, e sarà ben une soluzion!»
Su la muse di Fail432 si è impiade une sperance: «Tu âs di judâmi, o vin di tornâ a formatâ il disc dûr dal Grant Computer, se o rivìn a tornâ a meti drenti il Nadâl inte memorie, ducj a podaran capî il so valôr e ce che a stan pierdint!» Agnul al à decidût di judâ il so gnûf amì e a son lâts ducj i doi te sale dai comants dal Grant Computer.
«Bisugne meti drenti i codiçs juscj, o vin pôc timp, dopo il sisteme al larà in bloc e al sarà masse tart, judimi Agnul, dimi cualchi simbul che al puedi figurâ il Nadâl». Agnul al jere confusionât e spaurît, cuntune vôs trimuline i à dit: «Prove a meti drenti arbul di Nadâl, Santaklaus, regâi, paneton…»
Il Grant Mestri al à scrite la secuence, ma sul visôr nol è vignût fûr nie. «No ju cjape, damint di altris, pense ben, no nus reste tant timp…»
A Agnul si son iluminâts i voi: «Prove cun famee, pâs, sperance, calôr, amôr e ancjemò amôr, jemple dute la rie cu la peraule amôr, parcè che il simbul dal Nadâl, il significât plui alt, il messaç… al pues sedi dome chest» i à dit Agnul.
Il Grant Mestri al à scrite la gnove secuence e une lûs maraveose e à iluminât il visôr, e je comparide une stele, une stele di Nadâl. Fail432 al vaìve di tant content, al à fracât il tast ENTER e il messaç si è spandût intun milesim di secont in dut il mont, dopo al à strenzût Agnul a se e i à dit: «Graciis, Grant frut, tu nus âs salvâts! Ti nomeni Grant Mestri par cheste tô mission, se tu vûs restâ chi, tu varâs une celute speciâl»
Agnul al à fate bocje di ridi e i à dit: «Ti ai dât dome un simbul, une password pal to computer, cumò ti tocje a ti di jemplâ di amôr chest mont, al è un compit dificil, ma… tu sês un Grant Mestri e tu fasarâs tancj pas indenant, chel chi al è dome il prin. Cumò o scuen lâ, mi spiete la mê famee e… il gno Nadâl, là jù tal passât. Mandi Grant Mestri, viôt di tignîlu cont, il Nadâl». Si son saludâts cun afiet e Agnul al è jentrât tal assensôr par lâ jù tal 2009.
Sô mari lu steve cirint e a pene che lu à brincât i à dit: «Ma dulà jeristu lât a finîle? Ti ai cirût par dut, tu sâs che no tu âs di slontanâti, no viodistu trope int che e je?»
Agnul i à rispuindût: «Mame, o jeri in mission, o ai salvât il Nadâl tal futûr.» Sô mari lu à cjalât, e je deventade serie e i à dit: «Tropis voltis ti aio dit che no mi plâs che tu zuis cun chei videogames? Pitost, âstu scomençât a fâ i compits? No tu volarâs mighe rivâ ae Befane cun dut di fâ?»
Dedicât a ducj i grancj mestris di amôr, cressûts e inmò di cressi.
di Andrea Giarduz

Voltade par furlan di Gianfranco Pellegrini

Conte n. 97

Scrîf un coment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di Pagjine dal sît