Storie di un frut che al à salvât il Nadâl

A mancjavin pocs dîs a Nadâl e i centris comerciâi a jerin plens di int cjapade a fâ i ultins acuiscj.
Agnul al jere lât daûr di sô mari a cjace dal regâl dal ultin moment e cumò al jere strac e nol viodeve ore di tornâ cjase. Al jere dome che al cjalave l’orloi, fintremai che no i à colât il voli su lis puartis viertis di un assensôr che al veve in bande un cartel cu la scrite “FÛR DI SERVIZI”.
Agnul al è lât dongje incuriosît des lûs, al è jentrât e… lis puartis si son sieradis a colp e l’assensôr al à tacât a lâ sù, 1 – 2 – 3 … 10 – 11 … 25, al someave che al rivàs dret tal cîl e po, di bot e sclop si è fermât. Sul display e je comparide la scrite “An 2118, dismontait par plasê”. Agnul al è dismontât pensant a un scherç ma si è cjatât intun altri mont… no, il mont al jere simpri chel, ancje se al jere dut diferent.
I è vignût dongje un om e i à dit: «Mandi, jo o soi il Grant Mestri Fail432 e tu? Di cuâl an rivistu chenti?»
«O soi Agnul e o soi dome un piçul scuelâr – che nol va nancje tant ben a scuele – e o rivi dal 2009… ma soio pardabon intal futûr? Propit come tal film Back to the future?»
«Sigûr, al è dut vêr, o vin fats un grum di pas indenant: fâs cont che par distrigâ la cuistion dal spazi o vivìn cumò in celutis, si capìs, cun dutis lis comoditâts; sâstu… o vin copiât des âfs… Il Grant Computer si coleghe dret cul nestri cerviel a mieç di un microchip par rinfrescjânus la memorie cence mai fermâ. Pense, o vin ancje inventâts vistîts che a lavorin come i cuadris solârs, a ingrumin energjie e nus scjaldin, in sumis o vin fats une vore di pas indenant» al à dit Fail432. Agnul al à spalancât i voi pe maravee e al à dit: «Ce ideis super inteligjentis, Grant Mestri! Cuissà mai ce che o varês inventât pal Nadâl!»
Fail432 i à rispuindût: «Propit nie, il Nadâl al è stât scancelât timp indaûr de memorie dal Grant Computer che al guvierne il mont». A Agnul i è mancjât il flât: «Ce idee super stupide. O sês ducj tant grancj te storie ma o vês fate une robe tant… tant… no mi vegnin nancje lis peraulis. No mi pâr che chest al sedi un pas indenant!»
Fail432, avilît, i à dit: «Ma sì, i miei antenâts a àn tramandadis storiis une vore bielis sul Nadâl, l’arbul dut furnît, Santaklaus cu la sô slite, e ancje chê bielonone… di chel frutut… cemût si clamavial?… ah, sì, Jesù, chel nassût intune gnot frede.» Une lagrime e je vignude jù pe muse dal om. Agnul lu à strenzût e al à dit: «No sta vaî, sù mo, e sarà ben une soluzion!»
Su la muse di Fail432 si è impiade une sperance: «Tu âs di judâmi, o vin di tornâ a formatâ il disc dûr dal Grant Computer, se o rivìn a tornâ a meti drenti il Nadâl inte memorie, ducj a podaran capî il so valôr e ce che a stan pierdint!» Agnul al à decidût di judâ il so gnûf amì e a son lâts ducj i doi te sale dai comants dal Grant Computer.
«Bisugne meti drenti i codiçs juscj, o vin pôc timp, dopo il sisteme al larà in bloc e al sarà masse tart, judimi Agnul, dimi cualchi simbul che al puedi figurâ il Nadâl». Agnul al jere confusionât e spaurît, cuntune vôs trimuline i à dit: «Prove a meti drenti arbul di Nadâl, Santaklaus, regâi, paneton…»
Il Grant Mestri al à scrite la secuence, ma sul visôr nol è vignût fûr nie. «No ju cjape, damint di altris, pense ben, no nus reste tant timp…»
A Agnul si son iluminâts i voi: «Prove cun famee, pâs, sperance, calôr, amôr e ancjemò amôr, jemple dute la rie cu la peraule amôr, parcè che il simbul dal Nadâl, il significât plui alt, il messaç… al pues sedi dome chest» i à dit Agnul.
Il Grant Mestri al à scrite la gnove secuence e une lûs maraveose e à iluminât il visôr, e je comparide une stele, une stele di Nadâl. Fail432 al vaìve di tant content, al à fracât il tast ENTER e il messaç si è spandût intun milesim di secont in dut il mont, dopo al à strenzût Agnul a se e i à dit: «Graciis, Grant frut, tu nus âs salvâts! Ti nomeni Grant Mestri par cheste tô mission, se tu vûs restâ chi, tu varâs une celute speciâl»
Agnul al à fate bocje di ridi e i à dit: «Ti ai dât dome un simbul, une password pal to computer, cumò ti tocje a ti di jemplâ di amôr chest mont, al è un compit dificil, ma… tu sês un Grant Mestri e tu fasarâs tancj pas indenant, chel chi al è dome il prin. Cumò o scuen lâ, mi spiete la mê famee e… il gno Nadâl, là jù tal passât. Mandi Grant Mestri, viôt di tignîlu cont, il Nadâl». Si son saludâts cun afiet e Agnul al è jentrât tal assensôr par lâ jù tal 2009.
Sô mari lu steve cirint e a pene che lu à brincât i à dit: «Ma dulà jeristu lât a finîle? Ti ai cirût par dut, tu sâs che no tu âs di slontanâti, no viodistu trope int che e je?»
Agnul i à rispuindût: «Mame, o jeri in mission, o ai salvât il Nadâl tal futûr.» Sô mari lu à cjalât, e je deventade serie e i à dit: «Tropis voltis ti aio dit che no mi plâs che tu zuis cun chei videogames? Pitost, âstu scomençât a fâ i compits? No tu volarâs mighe rivâ ae Befane cun dut di fâ?»
Dedicât a ducj i grancj mestris di amôr, cressûts e inmò di cressi.
di Andrea Giarduz
Voltade par furlan di Gianfranco Pellegrini
#95

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît